Detail dražby

  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek
  • ilustrativní obrázek

Pozemky v Teplicích, Dubská ulice

Typ dražby: dobrovolná
Vyvolávací cena: 2 500 000,- Kč
Cena dle znal. posudku: 2 613 000,- Kč
Dražební jistota: 100 000,- Kč
Předmět dražby:

Adresa nemovitosti: Dubská ulice, 415 01 Teplice

Předmětem dražby jsou pozemky: parcela č. 3862/1 o výměře 824 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela č. 3862/2 o výměře 22 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště, pozemek parcela č. 3862/3 o výměře 353 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití jiná plocha, pozemek parcela č. 3864 o výměře 269 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela č. 3865 o výměře 466 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela č. 3866 o výměře 679 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcela č. 3867/1 o výměře 405 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití zbořeniště a pozemek parcela č. 3868/1 o výměře 266 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň, vše nemovitostí zapsané na LV č. 6602, pro okres Teplice, obec Teplice, kat. území Teplice.
Všechny hlavní stavební objekty, uvedené na LV 6602, tedy jiná stavba č.p. 703 na p. č. 3862/1, dům č.p. 800 na p. č. 3864, dům č.p. 824 na p. č. 3865 a dům č.p. 826 na p.č. 3866, jsou fyzicky zbořeny a neexistují. Dalšími objekty jsou zahradní altán (stáří 12 roků) s pergolou (tunelová dřevěná z hranolů a fošen, stáří 12 roků), zpevněné plochy, opěrné zdi (monolitické z prostého betonu, stáří 12 roků), vnější oplocení (plot z ocel. rámů na zděné nebo bet. sloupky do bet. patek, stáří 12 roků) s vraty (ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků, stáří 12 roků). Vše je ve špatné kvalitě. Pozemky jsou vedeny v KN jako zastavěné plochy, resp. ostatní plochy, tvořící s nimi jednotný funkční celek. Zasíťovanost pozemku je kompletní na jejich hranici. Pozemky jsou situované v blízkosti dálniční komunikace, resp. železnice.

Znalecký posudek podal soudní znalec Ing. Jiří Dvořák, Síbova 286/8, 418 01 Bílina, jako soudní znalec jmenovaný předsedou Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.4.1987 pod č. j. Spr 2343/87, pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady, spec. nemovitostí, posudek ze dne 17.10.2010, pod číslem 511/18011/2010, a to na částku 2.613.000Kč slovy: Dvamilionyšestsettřinácttisíckorunčeských.

Prohlídka nemovitosti:

15.11.2010 ve 13.00 hodin
16.11.2010 ve 13.00 hodin
Informace na tel. 602 541 954 – Ing. Jan Kunc

 
Lokalita:

Teplice

 
Datum konání:

06.12.2010 v 10:00, 1. patro budovy č.p. 3097/37, Mírové náměstí, 400 01 Ústí nad Labem

 
Vydraženo za: